RODO

Klauzula informacyjna dla Klientów

 1. Podanie danych jest wymogiem zawarcia umowy na sprzedaż i usługi realizowane przez TIOMAN Group Sp. z o.o., a bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z naszych usług, a tym samym właściwa obsługa Klienta;
 2. Administratorem podanych danych osobowych Klienta jest TIOMAN Group Sp. z o.o.
  z siedzibą w Ostaszewie 57E, 87-148 Łysomice;

Można się z nami skontaktować pod nr tel. 56/ 655-77-99;

 1. Będziemy przetwarzać dane osobowe Klienta, aby:
 • zawrzeć umowę i wypełniać jej warunki,
 • wykonywać rozliczenia finansowe,
 • prowadzić nasze kampanie reklamowe i inne działania marketingowe,
 • sprzedawać nasze produkty i usługi;
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta będzie odpowiednio:
 • niezbędność do wykonania umowy zawartej z Klientem,
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art.106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Klientem a TIOMAN Group Sp. z o.o.,
 • zgoda Klienta – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych;
 1. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dane Klienta – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać dane Klienta wyłącznie trzem grupom:
 • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecamy czynności przetwarzania danych – usługi informatyczne,
 • innym odbiorcom danych – np. firmie kurierskiej, kancelarii prawnej, firmie windykacyjnej;
 1. Dane Klienta będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego – do 6 lat;
 2. Klient posiada prawo do: 
 • wglądu do swoich danych, 
 • aktualizacji swoich danych, 
 • przenoszenia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych nie jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych.

 

Klauzula informacyjna dla odbiorców korespondencji mailowej

W związku z RODO informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TIOMAN Group Sp. z o.o.
  z siedzibą w Ostaszewie 57E, 87-148 Łysomice;
 2. Można się z nami skontaktować pod nr tel. 56/ 655-77-99;
 3. Podany adres e-mail zostanie wykorzystany wyłącznie na potrzeby działań związanych z naszą współpracą, w związku z realizacją umowy lub w ramach działań przed jej zawarciem;
 4. Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej są przetwarzane w celu podejmowania kontaktu e-mailowego z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 5. Dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celu;
 6. Odbiorcą danych może być zewnętrzny dostawca serwera pocztowego, z którym Administrator zawarł stosowną umowę powierzenia;
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu do swoich danych, aktualizacji swoich danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.