Projekt w ramach Funduszu Eksportowego

TIOMAN Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt pn. „Udział firmy TIOMAN Sp. z o.o. Sp.k. w międzynarodowych targach INTERTRAFFIC w Amsterdamie” w ramach FUNDUSZU EKSPORTOWEGO – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego oraz dywersyfikacja rynków zbytu TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k. Efektem realizacji projektu będzie nawiązanie nowych zagranicznych kontaktów handlowych oraz zawarciu nowych kontraktów, przede wszystkim z rynku docelowego, którym jest rynek czeski.

Wartość projektu: 233 309,65 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 156 179,73 zł